Studio Brun / Algemene voorwaarden

1  Overeenkomst, offerte en bevestiging
 1.1  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene
verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
1.2 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
1.3  Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit
nalaat maar toch instemt met de opdracht (mondeling of via e-mail), dan zal de inhoud van de offerte gelden als overeen-
gekomen.
1.4  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of
de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze
anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 

2  De uitvoering van de overeenkomst
2.1  Studio Brun zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdracht-
gever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover nood- 
zakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
2.2  De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering  
door Studio Brun mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens of materialen. 
2.3  Een door Studio Brun opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de
aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Studio Brun in het geval van overschrijding van
de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen. 
2.4  Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of
instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Studio Brun. 
2.5  Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid
te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Studio Brun, al
dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, 
dan dient de opdrachtgever op verzoek van Studio Brun zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 
2.6  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk
aan Studio Brun te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht
volledig te hebben aanvaard.  

3  Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1  Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder
het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Studio Brun. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend Studio Brun daartoe bevoegd. 
3.2  Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Studio Brun te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te  
(laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk
zonder vermelding van Studio Brun openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
3.3  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Brun tot stand gebrachte werktekenin-
gen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of  
(elektronische) bestanden, eigendom van Studio Brun, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn
gesteld. 
3.4  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio Brun jegens elkaar een bewaarplicht met
betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.  

4  Gebruik en licentie
4.1  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Brun,  
verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp met betrekking tot de overeengekomen bestemming. Zijn er
over de bestemming geen duidelijke afspraken gemaakt omdat hier op het moment van het verstrekken van de opdracht nog
geen duidelijkheid bestond dan dienen de voornemens ten allen tijden aantoonbaar gemaakt te worden.  
4.2  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Studio Brun niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op  
andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik,  
hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Studio Brun recht
op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, of wat in ver-
houding staat tot de gepleegde inbreuk. 
4.3  Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van ontwerpen indien hij/zij (betalings)verplichtingen niet
nakomt of wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigt. 
4.4  Studio Brun heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor
eigen publiciteit en/of promotie.

5  Honorarium en bijkomende kosten
5.1  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Studio Brun voor de uitvoering van de opdracht
maakt, voor vergoeding in aanmerking. 
5.2  Indien Studio Brun door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten,  
dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Studio Brun gehanteerde-
honorariumtarieven. 
 
6  Betaling
6.1  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door
Studio Brun nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan
de wettelijke rente. 
6.2 Alle door Studio Brun gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder
begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen,  
komen ten laste van de opdrachtgever.  

7  Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
7.1  Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de ge-
maakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 
7.2  Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Studio Brun redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de
opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 
7.3  Zowel Studio Brun als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbin-
den in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever
heeft Studio Brun het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de
redelijkheid en billijkheid zijn. 
7.4  Wanneer de werkzaamheden van Studio Brun bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, 
dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze
overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn
van ten minste drie maanden. 

8  Garanties en vrijwaringen
8.1  Studio Brun garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het
ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 
8.2  De opdrachtgever vrijwaart Studio Brun voor aanspraken met betrekking tot rechten op door de opdrachtgever  
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9  Aansprakelijkheid
9.1  Studio Brun is niet aansprakelijk voor: 
a.  fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever geleverd materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan. 
b.  misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding
of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen. 
c.  fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.  
d.  gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van drukkers of toeleveranciers. 
e.  fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, die door de opdrachtgever reeds zijn goedgekeurd.
f.  fouten of tekortkomingen in het geleverde druk- of productiewerk. 
9.2  Studio Brun is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade.
Indirecte schade, zoals gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen zijn uitgesloten.

10  Overige bepalingen
10.1  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Studio Brun gesloten overeenkomst aan derden over te
dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 
10.2  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis ko-
men, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van
deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 
10.3  Op de overeenkomst tussen Studio Brun en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het
kennisnemen van geschillen tussen Studio Brun en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stu-
dio Brun is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Studio Brun